Nextlogistic logo white and yellow
ЛОГО NEXTLOGISTIC WHITE AND YELLOW

Tретиране на личните данни

Уведомление за поверително третиране на личните данни на кандидати за работа

 

 

Във връзка с Вашето кандидатстване за работа в „НЕКСТ ЛОГИСТИКС” ЕООД Ви предоставяме следната информация:

Като юридическо лице, което сключва трудови договори с физически лица

след провеждане на избор измежду подадени кандидатури, „НЕКСТ ЛОГИСТИКС” ЕООД, ЕИК 201476011, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4003, ул. ”Рогошко шосе“ 36 („ние“, „нас“) сме администратор на лични данни, които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и сключване на договори. Ние осигуряваме законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на Вашите лични данни в съответствие с принципите и правилата за защита на лични данни. Настоящото Уведомление обяснява как събираме, използваме и предаваме лични данни на кандидатите за работа при нас.

Ние събираме информация за Вас, която Вие лично ни предоставяте,

кандидатствайки за работа, както следва: Ваши биографични данни – три имена, дата на раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, копия на документи, доказващи определена правоспособност или квалификация, трудови характеристики, референции; информация за контакт – адрес, телефон, имейл.

Основанието, на което обработваме Вашите лични данни е съгласие,

изразено от Ваша страна, чрез изпращането на кандидатурата ви в отговор на публикуваната обява за работа.

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на

извършване на подбор от страна на „НЕКСТ ЛОГИСТИКС” ЕООД и сключване на трудов договор с одобрения кандидат.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, докато

приключим процеса на подбор и избор на подходящи кандидати за съответната позиция. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от шест месеца след приключване на процедурата по избор на кандидати.

Когато сме изискали да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, ние връщаме документите на неодобрените за назначаване кандидати в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата.

Във връзка с Вашите лични данни имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме;
 • Правото да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни, свързани с Вас;
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • Правото да поискате заличаване на личните данни, свързани с вас („правото да бъдеш забравен“);
 • Правото на преносимост на данните – можете да поискате Вашите лични данни да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с вас и обработването се извършва с автоматично средство;
 • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви oт незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

 

Информация относно Администратора на лични данни:

 

 • Наименование: „Некст Логистикс” ЕООД, търговско дружество, регистрирано през 2011 година
 • ЕИК: 201476011
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, ул. ”Рогошко шосе“ 36
 • Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, ул. ”Рогошко шосе“ 36
 • E-mail: [email protected]
 • Телефон за контакт: +359 32 940 990

 

 

 

 

Tретиране на личните данни - Nextlogistic