Nextlogistic logo white and yellow
ЛОГО NEXTLOGISTIC WHITE AND YELLOW

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

В „НЕКСТ ЛОДЖИСТИК“ ЕООД

 

(Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения Обн. ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г., Изм. и доп., ДВ бр. 65 от 28.07.2023 г.)

 

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение по реда на ЗЗЛПСПОИН, могат да се подават писмено или устно до г-жа Станка Стайкова – служител на позиция „Специалист ТРЗ“ в „Некст Лоджистикс“ ЕООД, назначена с вътрешна заповед като отговорно лице за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в „Некст Лоджистис“ ЕООД.

 

Как може да подадете сигнал за нарушение:

 

Може да подадете писмен сигнал, чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

  1. Лично, на отговорното лице;
  2. Чрез електронна поща до отговорното лице: [email protected];
  3. Директно до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
  • писмено: по имейл [email protected]
  • по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • устно: на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават.

* Писмени сигнали могат да бъдат подадени и чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно.

 

Може да подадете устен сигнал на телефон: 0894720923 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварителнто на посочения телефон. В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.

 

* Към сигнала може да приложите всякакъв вид материали, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

 

* Формулярът трябва да бъде попълнен изцяло.

 

* В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията или съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти,  отговорното лице щи Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности и коригиране на твърденията в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите/твърденията не бъдат отстранени/коригирани в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

 

* Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

* За подадените сигнали отговорното лице води и поддържа Регистър на сигналите.

 

* Отговорното лице гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена.

 

Формуляра за регистриране на сигнали може да изтеглите тук или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ - Nextlogistic