Nextlogistic logo white and yellow
ЛОГО NEXTLOGISTIC WHITE AND YELLOW
лого съюз на международните превозвачи

Съюз на международните превозвачи

Информация

Съюзът на международните превозвачи е най-представителната браншова организация, която обединява повече от 430 легитимни и реално работещи фирми, които осъществяват международни превози на товари на територията на три континента. Нашите членове осигуряват над 12 000 работни места, оперират с над10 000  превозни средства и генерират оборот от над1 милиард лева. Основните цели на Съюза са да защитава правата и законните интереси на превозвачите в Република България пред всички държавни и международни институции и да насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионална етика в областта на превозните услуги и недопускане на нелоялна конкуренция.

Съюзът на международните превозвачи е член на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ).

Предмет на дейност

Организиране и провеждане на инициативи /работни срещи и обсъждания/ в подкрепа правата и законните интереси на превозвачите в страната, извършващи международни превози; изготвяне и представяне на компетентните органи на проекти и становища по нормативните актове, свързани с превозната дейност; разработване на методики за подобряване на организацията по снабдяването на превозвачите с необходимите документи за международни товарни превози; популяризиране на българските транспортни услуги в страната и чужбина; подпомагане и контрол по спазване на международните стандарти за качество на превозните услуги; привличане на специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на стопански, кредитни, валутни, митнически, данъчни и други въпроси, свързани с дейността на членовете на сдружението и на всички български превозвачи в областта на международния транспорт.

Цели

Да защитава правата и законните интереси на превозвачите в Република България; да участва пълноценно и ефективно в разработването на програми и стратегии за развитието на транспортното дело; да обединява и насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионалната етика в областта на превозните услуги и недопускане на нелоялна конкуренция.

Средства за постигане на целите

Поставяне и защитаване на интересите на своите членове и на всички превозвачи в България пред органите на законодателната и изпълнителната власт; участие в разработването на специализирани програми за развитие на транспорта на национално ниво; създаване на информационен център по набиране, обработка и предоставяне на компетентните органи на статистическа и оперативна информация за състоянието на транспортните услуги на територията на страната, подпомагане образованието и квалификацията на кадрите и стимулиране на високо образователно равнище и професионална компетентност; рекламиране на дейността на членовете на сдружението; сътрудничество с наши и чуждестранни сдружения, асоциации и други обединения в областта на превозната дейност.

СМП

СМП

Всички публикувани статии по темата
Информационни бланки за франция

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ Република Франция – Нова версия на SIPSI от 16.07.2019г. Уважаеми колеги, По повод новата …

камиони на паркинг

ВАЖНО!!! – Законодателни промени в Словения – Изисквания за почивки на територията на страната Уважаеми колеги,   Във връзка с приети …

СМП - Nextlogistic
bg Bulgarian
X